ÜRÜNLERİMİZ

YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

SİCİL NO  :  000919

 

YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14.11.2014  Tarihinde Saat 10.00’da Organize Sanayi Bölgesi Susurluk-Balıkesir  Adresinde yapılacaktır.

 

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

 

YÖNETİM KURULU

 

G Ü N D E M

 

1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2- Sermaye Artırımı konusunun görüşülmesi ve karara bağlanması
3- Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

 

Sahibi Olduğum …………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin ….11.2014 Tarihinde, Organize Sanayi Bölgesi Susurluk-Balıkesir  Adresinde Saat …….’da yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………..’yı vekil tayin ettim.

 

 

Vekaleti Veren

Adı ve Soyadı

 

 

NOT: Vekaletnamelerin noter tasdikli olması gerekiyor.Vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti

veren kişinin Noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.

YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL TASARISI

Y E N İ      Ş E K İ L

S E R M A Y E

Madde 6– Şirketin sermayesi beheri 25.-(Yirmibeş) TL Kıymetinde nama yazılı 3.773.515. (Üçmilyonyediyüz-yetmişüçbinbeşyüzonbeş)  adet paya ayrılmış olup 94.337.875.( Doksandörtmilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüz-yetmişbeş)  TL’dir.

 

Bu Sermayenin;

 

754.703.- Adet paya karşılık 18.867.575.-TL’si Şerafettin YÖRÜK

3.018.812.- Adet paya karşılık 75.470.300.-TL’si Dairy Fresh Süt Ürünleri ve Gıda Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.

 

Şirketin Eski sermayesini teşkil eden 88.042.225.-TL’nin tamamı ödenmiştir.

 

Bu kere artırılan 6.295.650.-TL Sermayenin;

 

a)  2.266.875.-TL’lik kısmı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin 1.fıkrasının b bendi ve 156 inci

maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ilâ 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme

hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğü’nün 290998 Sicil numarasında kayıtlı YÖRSAN GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ PAZARLAMA

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin ( Devir Alan YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ’nin 15.000.000.-TL’lik iştiraki tenzil edildikten sonra geriye kalan) ödenmiş sermayesinden

karşılanmıştır.

 

b)  2.434.700.-TL’lik kısmı yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin 1.fıkrasının b bendi ve

156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ilâ 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış

birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen Ankara Ticaret Sicil

Müdürlüğü’nün 40099 Sicil numarasında kayıtlı YÖRÜKLER GIDA MAMÜLLERİ İTHALAT-İHRACAT

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

c)  1.594.075.-TL’lik kısmı da yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 155 inci maddesinin 1.fıkrasının b bendi ve

156 inci maddesi hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ilâ 20 nci maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış

birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir almak suretiyle birleşilen Ankara Ticaret Sicil

Müdürlüğü’nün 76931 Sicil numarasında kayıtlı YÖRÜKLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin

ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır.

YÖRÜKLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 31.03.2014  Tarihi  itibarıyla Özvarlığı – 10.179.304.-

TL olarak tespit edilmiştir.

 

Devir Alan YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mehmet KAYA tarafından, 23.05.2014 Tarih ve  YMM 2164/52/351-44 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

 

Devir Olan YÖRSAN GIDA VE SÜT ÜRÜNLERİ PAZARLAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mehmet KAYA tarafından, 23.05.2014 Tarih ve  YMM 2164/52/351-44 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

 

Devir Olan YÖRÜKLER GIDA MAMÜLLERİ İTHALAT-İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mehmet KAYA tarafından, 23.05.2014 Tarih ve  YMM 2164/52/351-44 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

 

Devir Olan YÖRÜKLER DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin özvarlığı İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına Kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Mehmet KAYA tarafından, 23.05.2014 Tarih ve  YMM 2164/52/351-44 Sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

 

Pay senetleri nama yazılıdır. Yönetim Kurulu Pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu Pay senetleri bastırılıp dağıtılıncaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmuhaberi bastırıp dağıtabilir.